Sunday, 22.11.2020
Name days: Cecylia / Jonatan / Marek
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Rekrutacja do kl. I (2020/2021)

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zgodnie z Zarządzeniem nr ROiSP.0050.38.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 stycznia 2020 roku, rekrutacja do klas pierwszych (rok szkolny 2020/20210) rozpoczyna się w dniu 2 marca 2020 r. 

Dokumenty rekrutacyjne:

Wybrany wniosek należy pobrać (zapisać na dysku). Wypełnić elektronicznie lub pismem odręcznym DRUKOWANYM. Dokument należy wydrukowaać. Wypełniony i podpisany wniosek, należy oddać do sekretariatu szkolnego (poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30). 

W związku z pytaniami, informujemy że nabór elektroniczny w naszej gminie dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych. 


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr ROiSP.0050.38.2020
z dnia 24 stycznia 2020 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy  składania  dokumentów,  na  rok  szkolny  2020/2021 do  klas I  publicznych  szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie w szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.03.2020 -25.03.2020

6.05.2020 - 18.05.2020

2

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.03.2020 -27.03.2020

19.05.2020 – 21.05.2020

3

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.03.2020

25.05.2020

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

31.03.2020 - 7.04.2020

26.05.2020 – 29.05.2020

5

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8.04.2020

01.06.2020

Procedura odwoławcza

 

1) W terminie  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic   kandydata      może   wystąpić do komisji   rekrutacyjnej   z wnioskiem   o   sporządzenie uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  kandydata  do  klasy I danej publicznej szkoły podstawowej

2) W terminie  5  dni  od dnia wystąpienia przez  rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia;

3)  W terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  uzasadnienia, rodzic    kandydata        może    wnieść do    dyrektora publicznej  szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

4)    W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor  publicznej szkoły  podstawowej rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej;

5)  Na  rozstrzygnięcie  dyrektora publicznej szkoły podstawowej  służy  skarga  do  sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 8.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 01.06.2020

 

Galeria Zdjęć