Sunday, 22.11.2020
Name days: Cecylia / Jonatan / Marek
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Zasady organizacji nauczania zdalnego

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zasady organizacji zadań
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
w Nowych Skalmierzycach
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące
od 26 października 2020 r.

Podstawy prawne

 • USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 poz. 1845)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020. poz. 910 i 1378)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 410), 

 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 października  2020 r. zmieniające rozporządzenie   w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zasady ogólne

 • Od  26 października 2020 r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty odbywa się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 • Kształcenie zdalne odbywa się według dotychczasowego planu zajęć. Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy. 

 • Nauczyciele prowadzą lekcje w aplikacji Google Meet przez 30 minut, następnie na pozostałą część lekcji (15 minut) przygotowują dla uczniów zadania z podręczników lub zadania własne, opublikowane w aplikacji Google Classroom.  Pracę domową uczniowie odsyłają nauczycielom z wykorzystaniem usługi GSuite.

 • Indywidualne zajęcia edukacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacja, logopedia, konsultacje z pedagogiem i psychologiem), zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze odbywają się w trybie stacjonarnym i godzinach ustalonych z rodzicem. 

 • Uczniowie podczas zajęć na Google Meet zobowiązani włączyć mikrofony i kamerki. W szczególnych sytuacjach, gdy uczeń ma problemy techniczne ze sprzętem, powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia i postarać się naprawić problem do czasu następnych zajęć.


Higiena pracy umysłowej – zasady ogólne

 • Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów.

 • Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych. 

Zasady ogólne – przydział godzin nauczycielom

 • Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

 

Zadania nauczyciela, wychowawcy

 • Nauczyciel prowadzi lekcje on-line z klasą, którą uczy danego przedmiotu, w aplikacji Google Meet. Powinien objaśnić uczniom treści i zadania, które uczniowie będą wykonywali w dalszej części lekcji w ramach pracy samodzielnej.

 • Link zapraszający uczniów na zajęcia zdalne w Google Meet dla danej klasy nauczyciel umieszcza w aplikacji Classroom. Zestawienie wszystkich zaplanowanych zajęć w formie zdalnej i stacjonarnej umieszczone są w Kalendarzu GSuite. 

 • Nauczyciele w czasie zajęć wykorzystują również: narzędzia internetowe, aplikacje, nagrania, filmy, platformy edukacyjne…  

 • Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

 • Mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

 • Rodzice kontaktują się z nauczycielami przez dziennik elektroniczny lub pocztę.

 • Nauczyciele zamieszczają w Google Classroom różne materiały edukacyjne :

 • prezentacje/ materiały z lekcji przeprowadzanych w Google Meet 

 • zadania do wykonania, 

oraz elementy OK (cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna/ocena).

 • Nauczyciele przedmiotowcy mogą na prośbę wychowawcy klasy dodać go jako drugiego nauczyciela do swoich zajęć na Classroom, by mógł on obserwować ich postępy.


Zadania wychowawcy

 • Wychowawca jest moderatorem swojej klasy. Ściśle współpracuje z nauczycielami uczącymi w danym oddziale oraz rodzicami. 

 • Monitoruje obecności jego uczniów na lekcjach oraz postępy w nauce. Ściśle współpracuje w tym zakresie z rodzicami.

 • Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji; 

Nauczyciele specjaliści, biblioteki,  świetlicy

Nauczyciele specjaliści oraz biblioteki dostosowują swoją pracę do potrzeb uczniów i szkoły. W trakcie nauczania zdalnego przez 2 lub 3  dni w tygodniu  wspomagają pracę świetlicy (praca stacjonarna), natomiast pracę zdalną planują na kolejne dni.
W celu ustalenia szczegółowych zasad nauczyciele kontaktują się z dyrektorem szkoły.
Nauczyciele świetlicy pracują zdalnie i stacjonarnie wg grafiku przygotowanego przez dyrektora szkoły.


Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:

 • ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, 

 • organizowania konsultacji stacjonarnie lub online, 

 • świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności otoczenia opieką uczniów, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,

 • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

 • otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,

 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

 • wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.


Brak możliwości pracy na odległość

W odniesieniu do uczniów, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w nauczaniu zdalnym w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły umożliwia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.


Zadania rodzica

 • Rodzic zapewnia dziecku w domu odpowiednie warunki do nauki zdalnej.

 • Rodzic powinien zapewnić dziecku sprzęt do nauki zdalnej: komputer, tablet z kamerą i mikrofonem oraz łącze internetowe.

 • W sytuacjach wyjątkowych, szkoła wypożycza laptop/tablet. 


Zadania n-li; modyfikacja programu;

 • W przypadku braku realizacji zaplanowanych zadań przez nauczyciela, nauczyciel zgłasza dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy programowej z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia sposób modyfikacji planu dydaktycznego.

 • Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania w związku z nową organizacją procesu kształcenia.


Monitorowanie uczenia się

Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej do:

 • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,

 • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, forum dyskusyjnym oraz podczas zajęć online i konsultacji,

 • prac przesłanych do nauczyciela poprzez GSuite.


Ocenianie

 • Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa Statut Szkoły.

 • Rodzice oraz uczniowie będą informowani na bieżąco o postęp a także uzyskanych ocenach za pomocą dziennika elektronicznego, podczas konsultacji oraz zdalnych zebrań.

 • W/w informacje mogą być przekazywaneach w nauce, za pomocą innych uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w czasie ustalonych w harmonogramie konsultacji. 


Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela

 • dokumentując realizację podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel oznacza obecność ucznia w dzienniku elektronicznym (nz).

 • uzupełnianie dziennika elektronicznego - wpisanie zaplanowanych i zrealizowanych tematów, potwierdzenie aktywności ucznia w nauczaniu zdalnym (nz); prowadzenie Classroom dla poszczególnych oddziałów oraz kalendarza zajęć.

 • dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,

 • inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły, zarządzenia dyrektora szkoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.


Nadzór pedagogiczny

 • W czasie wykonywania pracy na odległość nauczyciel podlega nadzorowi pedagogicznemu.

 • W celu realizacji zadań wynikających z nadzoru, nauczyciele są zobowiązani do systematycznego prowadzenia kalendarzy zajęć i Classroom oraz udostępniania ich dyrektorowi szkoły.


Postanowienia końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach lub innych kwestiach decyduje dyrektor szkoły.

 • Znowelizowane zasady organizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wchodzą w życie z dniem 26 października 2020 r. i obowiązują do odwołania.

 • W przypadku przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 procedura będzie nowelizowana oraz będzie obowiązywać w terminach określonych w kolejnych rozporządzeniach MEN.

Załącznik: 

Galeria Zdjęć