Sunday, 11.2.2024
Name days: Bernadeta / Maria / Grzegorz
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Świetlica

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

GALERIA


Dla mamy!
Najważniejszy w każdym działaniu jest początek.
Platon

Nasza świetlica

 

Do grupy świetlicowej są przyjmowani uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły autobusem lub czas pracy rodziców. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy wypełniają „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy".

Mając na względzie dobre samopoczucie świetlików i potencjał drzemiący  w dzieciach,  zostały zmodernizowane pomieszczenia, w których uczniowie spędzają czas przed lekcjami lub po zakończonych zajęciach. Oprócz dotychczasowej sali, w której mieści się główna świetlica, zaadaptowana została sala zabaw, tzw. Mała świetlica W pierwszej sali spędzają czas uczniowie klas  III – VI, natomiast w drugiej pierwszo- i drugoklasiści. Obie sale świetlicowe zostały zaadaptowane w taki sposób, by  zaspokoić wszystkie potrzeby uczniów.  Wyposażone zostały w nowy sprzęt zabawowo-rekreacyjny, pomoce dydaktyczne, funkcjonalne meble, sprzęt multimedialny i kolorowe dywany.

Praca opiekuńczo-wychowawcza odbywa się zawsze z tą samą grupą dzieci, którą opiekuje się codziennie ten sam wychowawca. Sprzyja to dobremu poznaniu dzieci, nawiązywaniu z nimi bliskich relacji, wprowadzeniu zasad i konsekwentnemu ich przestrzeganiu.  W ostatnich godzinach pracy świetlicy obecnych jest zawsze dwóch wychowawców, aby zapewnić wszystkim uczniom bezpieczeństwo w trakcie odwozu dzieci autobusem szkolnych i odbioru dzieci przez rodziców.

Chcąc pomagać we wszystkich procesach rozwoju dzieci, wychowawcy świetlicy podejmują współpracę przede wszystkim z wychowawcami klas, rodzicami dzieci, pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną, oraz szkolną pielęgniarką.


Cele i zadania Świetlicy Szkolnej

 Głównym celem świetlicy szkolnej  jest właściwa organizacje czasu wolnego dzieci przed i po zajęciach lekcyjnych.

 Do zadań naszej świetlicy należy:

-        zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej,

-        kształtowanie właściwej postawy etyczno- moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie, kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,

-        wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

-        rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci,

-        przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu,

-        kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.


Nasze zajęcia

Świetlica proponuje wiele zajęć, które zapewniają wszechstronny rozwój wychowanków oraz realizację funkcji świetlicy.

Prowadzone są zajęcia  muzyczne, czytelnicze, taneczne, informatyczne, ruchowe, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia. Uczniowie aktywnie uczą się, w jaki sposób asertywnie rozwiązywać  problemy i konflikty między kolegami.

 

 Wśród form pracy z dziećmi proponujemy:

 •       zajęcia kształtujące i rozwijające sprawność fizyczną, zajęcia na wolnym powietrzu: wycieczki, spacery, zabawy i gry,
 •       zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci: zajęcia plastyczne  z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, zabawy z papierem z elementami origami, zajęcia czytelnicze, taneczno-muzyczne, komputerowe,
 •       zajęcia integrujące grupę, gry towarzyskie, planszowe, zabawy ruchowe  z elementami zdrowej rywalizacji, które ułatwiają kontakt z innymi dziećmi  i sprzyjają integracji całej grupy,
 •       zajęcia uzupełniające, kompensujące braki w kształtowaniu poszczególnych umiejętności i zdobywaniu wiedzy,
 •       zajęcia usprawniające komunikację, które pomagają dzieciom w uświadomieniu barier komunikacyjnych i ustalają reguły pracy w grupie,
 •       zajęcia rozwijające twórcze myślenie, kształtowanie umiejętności wykorzystania, zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, gry i zabawy dydaktyczne,
 •       konkursy, imprezy, zajęcia okolicznościowe angażujące dzieci w przedsięwzięcia umożliwiające reprezentowanie świetlicy i szkoły w środowisku.

 

Nasza świetlica szkolna oprócz funkcji opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i społecznej pełni także rolę terapeutyczną poprzez wykorzystanie bogatego systemu gier, zabaw grupowych i ćwiczeń pozwalających dziecku na lepsze funkcjonowanie w społeczności szkolnej i świetlicowej, jest także miejscem, gdzie dzieci mogą odpocząć  i zrelaksować się po zajęciach lekcyjnych.


DLA RODZICA

 Założenia organizacyjne obowiązujące w świetlicy szkolnej

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 5.45-16.00.
 2. Zapisy uczniów do świetlicy odbywają się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
 3. Do świetlicy szkolnej może zostać przyjęte dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują oraz dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym.
 4. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/ opiekunów.
 5. Rodzice/ opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 6. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
 7. Dziecko przychodzące do świetlicy zapisuje się na listę obecności (podchodzi do biurka, podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę),  gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, odpisuje się: zgłasza imię, nazwisko, klasę oraz podaje z kim idzie do domu.
 8. Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy przebywa pod opieką wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody.
 9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 10. Dziecko odbierają rodzice/opiekunowie lub osoby przez nich wskazane w pisemnym upoważnieniu. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 11. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne, czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.
 12. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/ opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica wyrażona telefonicznie  lub przekazana ustnie przez dziecko nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela- wychowawcę świetlicy.
 13. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana  w formie pisemnej z datą i czytelnym podpisem.
 14. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.

DLA RODZICA I DZIECKA

Dzienny rozkład zajęć

6.00 – 8.30

-       zajęcia opiekuńczo wychowawcze, dowóz dzieci do szkoły,

-       zajęcia wg indywidualnych potrzeb dzieci: zajęcia dydaktyczne – gry i zabawy integrujące grupę, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanki logicznego myślenia, pogadanki, zabawy konstrukcyjne, dyskusje

 

8.30 – 11.00

-       zajęcia czytelniczo-medialne: czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, korzystanie z programów, komputerowych, zabawy z zastosowaniem dramy,

 

11.00 – 11.30

-       zajęcia rozwijające zainteresowania

-       zajęcia porządkowe,

-       spożycie posiłku

 

11.30 – 13.30

-       zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania uczniów związane z tematyką dnia:

-       zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie i wyklejanie, modelowanie, origami)

-       zajęcia umuzykalniające (zajęcia ruchowe przy muzyce, zabawy taneczne, śpiew, słuchanie różnych gatunków muzyki, bajek muzycznych)

 

13.30 – 16.00

-       zajęcia relaksujące, wyciszające (zabawy wyciszające i relaksujące, zabawy wg indywidualnych potrzeb dzieci, wypoczynek na dywanie, oglądanie filmów i bajek edukacyjnych)

-       zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, wyrównawczo - dydaktycznym (zajęcia w grupie, ćwiczenia grafomotoryczne, odrabianie prac domowych, karty pracy, gry dydaktyczne)

-       zajęcia rekreacyjno – sportowe (gry i zabawy ruchowe na powietrzu, gry zespołowe, wycieczki, spacery)

-       zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – odwóz dzieci

 


DLA UCZNIA

Regulamin świetlicy

 1. Regularnie uczęszczamy do świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych.
 2. Wszyscy razem bierzemy  udział w zajęciach świetlicowych.
 3. Staramy się mówić półgłosem, bez krzyczenia.
 4. Szanujemy sprzęt, pomoce i wspólnie dbamy o czystość  i  porządek: 

-      szanujemy gry i zabawki oraz sprzęt szkolny,

-      oszczędnie gospodarujemy materiałami,

-      starannie odrabiamy lekcje i uczymy się samodzielności,

-      gry i zabawki, którymi się bawimy, po zabawie sprzątamy na swoje miejsce.

 1. Szanujemy wszystkich pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
 2. Stosujemy na co dzień słowa „dzień dobry”, „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam”.
 3. Wychodzimy ze świetlicy tylko za pozwoleniem wychowawcy.
 4. Dbamy o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń.
 5. Opiekujemy się młodszymi kolegami i zawsze im pomagamy.

Wspólnie staramy się,

aby świetlica była naszym drugim domem.


 Świetlicowe wieści

Galeria Zdjęć