Czwartek, 13.6.2024
Name days: Antoni / Lucjan / Grzegorz
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Rzecznik Praw Ucznia

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia - mgr Sylwia Rogowicz

 rzecznik


1. Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską w drodze głosowania. Powołany jest do:

• przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.

• informowania uczniów o przysługujących im prawach i trybie postępowania.

• reprezentowania interesów ucznia przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły.

• podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia oraz rozwiązywania spraw spornych.

• przedstawiania na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej sprawozdania ze swojej działalności, w tym raportu dotyczącego przestrzegania praw ucznia w szkole, bez ujawniania personaliów ucznia.

 

2. W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Uczeń może  zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych.

Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia, ale także zespołu, grupy lub całej klasy.

 

3. Jaki jest tryb postępowania?

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania sytuacji problemowej.

Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję  w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

 

4. O czym uczeń powinien wiedzieć?

W roku szkolnym 2013/2014 funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia pełni pani Sylwia Rogowicz. Sprawy do rzecznika kierować można ustnie lub pisemnie codziennie w godzinach od 8:00 do 10:00 w bibliotece szkolnej.

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego są poufne i stanowią tajemnicę służbową.

 

mgr Sylwia Rogowicz

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia


Chcemy, żebyście już od najmłodszych lat 
zdawali sobie sprawę z tego, 
że Wam również przysługują prawa 
oraz jak te prawa przekładają się 
na Wasze codzienne życie.

Powinniście wiedzieć że, macie prawo 
do ochrony przed przemocą, zaniedbaniem 
i narkotykami, prawo do wychowania 
w rodzinie a w przypadku rozwodu 
do widywania obojga rodziców, prawo 
do edukacji, ochrony zdrowia i godziwych 
warunków socjalnych oraz, że jesteście 
równi wobec prawa niezależnie do koloru 
skóry, narodowości, wyznawanej religii 
czy statusu materialnego. 

Jeżeli ktoś naruszy Wasze 
prawa możecie i powinniście się bronić. Macie do tego prawo. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o swoich prawach zajrzyjcie tutaj (http://unicef.pl/prawa-dziecka/dla-dzieci/twoje-prawa?view=gallery)

informacje: http://unicef.pl/prawa-dziecka/dla-dzieci 

 

Galeria Zdjęć