Saturday, 30.3.2024
Name days: Amelia / Aniela / Leonard
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Regulamin RR

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Regulamin Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach na podst. Art 53 i 54 Ustawy z dn, 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

I.    CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

1.    Celem rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
2.    Rada Rodziców będzie współpracować z Dyrekcją Szkoły, Radę Pedagogiczną oraz z Radą Szkoły.
3.    Zadaniem Rady jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
4.    Rada Rodziców ma zapewnić rodzicom wpływ na działalność szkoły poprzez:

a)    znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole,
b)    uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego postępów lub trudności w nauce.
5.    Zadaniem Rady Rodziców jest gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły.
6.    Członkowie Rady Rodziców pełnią swe funkcje honorowo.

II.    ORGANIZACJA DZIAŁANIA RADY RODZICÓW 

1.    Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne,
2.    Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
3.    Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców.
4.    Wszyscy członkowie klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.
5.    Do rady Rodziców Szkoły mogą być powołane, oprócz przedstawicieli Trójek Klasowych, osoby wyznaczone do współpracy wytypowane przez poszczególne klasy.
6.    Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie prezydium (zarząd) Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący i jego zastępca, sekretarz, skarbnik oraz 6 członków. Ponadto w skład prezydium wchodzi dyrektor szkoły.
7.    Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. Ustępująca rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej rady. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków rady powinni być powołani nowi członkowie przez klasowe zebranie rodziców. 
8.    Członkowie klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rady, zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.

III.    PLAN PRACY RADY RODZICÓW

1.    Plenarne posiedzenie Rady Rodziców są zwoływane przez jej przewodniczącego przy aprobacie zarządu nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
2.    Plenarne posiedzenie mogą być także zwoływane na wniosek;

a)    klasowych Rad Rodziców,
b)    Dyrektora szkoły,
c)    Rady pedagogicznej

3.    Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenie zwołuje przewodniczący lub jego zastępcy. Na posiedzenie zaprasza się Dyrektora szkoły.
4.    Posiedzenia protokołowane są przez sekretarza zarządu.
5.    Posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej jest obowiązkowe przed plenarnym posiedzeniem Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a)    Zarządu, Rady Rodziców,
b)    Rad Klasowych,
c)    Większej grupy rodziców.
6.    Wnioski i ustalenia Komisji Rewizyjnej muszą mieć formę pisemną i są przedstawiane osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

IV.    GROMADZENIE I WYDATKOWANIE FUNDUSZY RADY RODZICÓW
1.    Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
a.    ze składek rodziców,
b.    z wpłat osób fizycznych, organizacji i fundacji, do których zwróci się Rada Rodziców,
c.    z imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
d.    z innych źródeł.
2.    Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonych przez Zarząd rady Rodziców.
3.    Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze źródeł wymienionych w pkt 1 na następujące cele:
a.    organizowanie imprez szkolnych (choinka, Dzień Dziecka, itp.),
b.    pomoc materialna dla dzieci najbiedniejszych rodzin,
c.    nagrody dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,
d.    finansowanie części kosztów reprezentacyjnych zespołów artystycznych i sportowych,
e.    zakupy książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego
f.    nie dofinansuje wyjazdów dzieci na wycieczki szkolne,

V.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora szkoły i Zarządu może przedłużyć swą kadencję na następny rok.
2.    Uchwały rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu przy obecności uprawnionych, nie mniejszej niż 50% plus jeden.
3.    Członkowie Rady Rodziców, niewywiązujący się z nałożonych obowiązków będą odwołani przed upływem kadencji przez zarząd rady Rodziców lub klasowe zebranie rodziców.
4.    Dyrektor szkoły może zarządzić rozwiązanie dotychczasowej Rady Rodziców przed upływem kadencji i ogłosić nowe wybory.
5.    Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
6.    Zarząd Rady Rodziców zaproponował złożenie podpisów w Banku Spółdzielczym w Skalmierzycach przez n/w osoby:
a.    Przewodniczący Rady Rodziców,
b.    Skarbnik Rady Rodziców,
c.    Członek Rady Rodziców

Galeria Zdjęć